Magyar Kormány Rendelet

A kormány 176/2008 ( VI. 30) Kormány rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Magyar Közlöny 2008/96. sz. 5908 oldaltól záró rendelkezések 11. paragrafus (2) bekezdés „az energia tanúsítás 2011. december 31-ig önkéntes, utána kötelező”.

A rendelet az épületek energetikai minőségi osztályozására
10 fokozatot ír elő. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerinti:

A rendelet alkalmazási köre:

Ener­ge­ti­kai ta­nú­sít­vány: iga­zo­ló ok­irat, amely az épü­let­nek (ön­ál­ló rend­el­ete­té­si egy­ség­nek, la­kás­nak) a kü­lön jog­sza­bály sze­rin­ti szá­mí­tá­si mód­szer­rel meg­ha­tá­ro­zott ener­ge­ti­kai tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­gét tar­tal­maz­za.

A rendelet hatálya alá tartozó:

 • Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell, a rendelet hatálya alá tartozó,
 • új épület építése,
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadása,
 • 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 • az 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.
 • Az épületek minősítési osztályozása

Mit kell tartalmaznia a tanúsításnak?

A ta­nú­sít­vány for­mai kö­ve­tel­mé­nye­it a ren­de­let mel­lék­le­tei tar­tal­maz­zák.

Mit nem kell tartalmaznia a tanúsításnak?

A ta­nú­sít­vány nem ter­jed ki gaz­da­sá­gos­sá­gi szá­mí­tá­sok és költ­ség­ve­tés el­ké­szí­té­sé­re.

Érvényessége

A ta­nú­sít­vány 10 évig ér­vé­nyes. Ha azon­ban a ta­nú­sít­vány ér­vé­nyes­sé­gi ide­je alatt az épü­let­re vo­nat­ko­zó jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott kö­ve­tel­mény­ér­ték meg­vál­to­zik, ak­kor az épü­let ener­ge­ti­kai mi­nő­sé­gi osz­tály­ba so­ro­lá­sát is­mé­tel­ten el kell vé­gez­ni, hi­szen a mi­nő­ség sze­rin­ti be­so­ro­lá­sa ked­ve­ző­en vál­toz­hat.

Ki készíthet tanúsítványt?

Épí­té­sze­ti-mű­sza­ki ter­ve­zé­si, va­la­mint az épí­tés­ügyi mű­sza­ki szak­ér­tői jo­go­sult­ság sza­bá­lya­i­ról szó­ló 104/2006. (IV. 28.) Korm. r. és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. ) elő­írá­si­nak meg­fe­le­lő fel­ső­fo­kú szak­irá­nyú vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző szak­ma­gya­kor­ló vé­gez­he­ti, aki tel­je­sí­tet­te az elő­írt jo­go­sult­sá­gi vizs­ga­kö­ve­tel­mé­nye­ket, a te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat, ener­gia­szol­gál­ta­tó szer­ve­zet.

Mikor érdemes a tanúsítványt elkészíteni?

A ta­nú­sít­vány el­ké­szí­té­sé­hez leg­több eset­ben hely­szí­ni szem­le, kü­lön­bö­ző szá­mí­tá­sok, majd a ta­nú­sít­vány ki­ál­lí­tá­sá­ra van szük­ség, ami több na­pot vesz igény­be. Mi­vel a szer­ző­dés­kö­tés­hez szük­sé­ges, nem ér­de­mes a vé­gé­re hagy­ni, hi­szen ve­szé­lyez­tet­he­ti az ügy­let po­zi­tív ki­me­ne­te­lét. Leg­jobb meg­ol­dás a meg­bí­zás adá­sa­kor el­in­dí­ta­ni ezt a fo­lya­ma­tot, mert idő­ben kap szak­vé­le­ményt az in­gat­la­na mű­sza­ki ál­la­po­tá­ról. Az ener­ge­ti­kai ta­nú­sí­tó ja­vas­la­ta­it ér­de­mes meg­fon­tol­ni, akár ki­sebb be­ru­há­zás­sal jobb be­so­ro­lás­ra szert ten­ni, ami­vel nö­vel­he­ti az ott­ho­na po­zi­tí­vabb meg­íté­lé­sét ve­vői kö­rök­ben.

Kivel készítessük a tanúsítványt?

Amennyi­ben nem sze­ret­ne ta­nú­sí­tó szak­em­ber fel­ku­ta­tá­sá­val, ár­aján­la­tok ki­ér­té­ke­lé­sé­vel és jo­go­sult­sá­ga­ik el­len­őr­zé­sé­vel fog­lal­koz­ni, de ver­seny­ké­pes áron sze­ret­né el­ké­szí­te­ni sa­ját ener­ge­ti­kai ta­nú­sít­vá­nyát, ak­kor vá­lasszon ben­nün­ket! Kész­sé­ge­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!